Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg:
«wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.

Papież Franciszek - Orędzie

Drodzy Bracia i Siostry!

11 lutego przyszłego roku będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na  margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny wkład w tę posługę.

Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby.

Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, że każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest.

Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla innych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego bliźniego, a przede wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników przypomina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Bernadecie powołanie służenia chorym i wezwała ją do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do misji którą wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna dzielić się z innymi.

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozświetla oblicze Kościoła w jego codziennym zaangażowaniu na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej troski Kościoła dla świata cierpienia i choroby są powodem do dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny z nami, będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, aby ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystusa, Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem miłosiernej wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym życiu – szczególnie gdy jest ono kruche, zranione, upokorzone, usunięte na margines, naznaczone cierpieniem – zaszczepiając w nim moc nadziei, która nas podnosi i wspiera.

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczynić się do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; nowy impuls do walki o poszanowanie integralności i godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście do kwestii bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne.

Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości Boga.

Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności, zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wiernością i miłosierdziem.

Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie
przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy.

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 8 grudnia 2016, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Franciszek

źródło: w2.vatican.va

Wpr. R.S.

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2016

 Cicha noc, święta noc,

Narodzony Boży Syn.

Pan wielkiego majestatu,

Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,

Odkupienie win.

Błogosławionych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2017 Roku dla wszystkich członków KSPiPP życzy Prezes Beata Baliszewska wraz z Zarządem Głównym.

 

  

Wpr. R.S.

 

Protest środowisk medycznych wobec aborcji w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

Logo KSLPikona-sw-rodziny-duzaKSPIPPpsnnpr

List otwarty  z  8. XII. 2016 przesłany 12. XII. 2016 do Szpitala Dzieciątka Jezus Warszawie:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich  Oddział Mazowiecki  bł. dr Ewy Noiszewskiej,
Środowisko Medyczne Świętej Rodziny
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich,
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
Prezydium Kola Lekarzy Katolików przy OIL w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Do :

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n.  Janusz Wyzgał
Dyrektor Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,
Szanowny Panie Dyrektorze

Wyrażamy stanowczy sprzeciw  wobec dokonywania aborcji  w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Odbieranie życia dzieciom na terenie jakiegokolwiek szpitala, będącego przecież miejscem opieki medycznej, odbieramy jako przejaw utraty poczucia wartości ludzkiego życia.
Jesteśmy wstrząśnięci traktowaniem chorych  dzieci przez lekarzy, których powołaniem określonym w Kodeksie Etyki Lekarskiej jest: ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; Żaden lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem (KEL Art. 2. pkt 1)
W świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. (KEL Art. 39.) Zaledwie kilka dni temu 24.listopada bieżącego roku Pan Profesor oraz dr Przemysław Kosiński- adiunkt I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM Kliniki, otrzymaliście wspólnie III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową. Przepuklina przeponowa jest jedną z najcięższych wad wrodzonych płodu. Panowie potraficie w prenatalnej fazie rozwoju profesjonalnie leczyć dzieci z zagrażającym życiu ciężkim uszkodzeniem. Jako Kierownik Kliniki uważa Pan jednak, że: „Zespół Downa jest ciężkim schorzeniem genetycznym, nie rokującym prawidłowego rozwoju dziecka” A czy przepuklina przeponowa,  wada serca – atrezja trójdzielna, lub zarośniecie przełyku rokuje prawidłowy rozwój? Wszystkie te dzieci wymagają leczenia i pomocy. Nagroda, którą Pan otrzymał jest uznaniem za taką właśnie pomoc.
To, że prawo Polsce formalnie dopuszcza wykonanie aborcji w trzech wyjątkowych sytuacjach absolutnie nie zwalnia lekarza i pielęgniarki od przestrzegania zasad Etyki Lekarskiej. Prawo nie nakazuje wykonania aborcji ale ją jedynie dopuszcza. Realizacja dopuszczalnej prawnie aborcji nie należy do obowiązków i powinności lekarza ani pielęgniarki. Kontrakty z NFZ nie stoją ponad zasadami szacunku do życia i troski o zdrowie.

Żądamy od Dyrekcji Szpitala, który zatrudnia lekarzy,  by nie podpisywano umów naruszających zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej. Oczekujemy i mamy nadzieję, podejmą Panowie działania zmierzające do zaprzestania wykonywania aborcji, która wbrew mylącemu nazewnictwu NFZ nie jest żadną procedurą medyczną, nie ma jakichkolwiek działań leczniczych czy ochronnych w stosunku do życia pacjenta. Pacjentem w świetle prawa, ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza jest także nienarodzone dziecko. Minister Zdrowia przypominał nam, że  jesteśmy służbą zdrowia dla naszych pacjentów a nie świadczeniodawcami dla klientów.

Czekamy by szpital o szlachetnym Imieniu Dzieciątka Jezus, wychowujący młode pokolenia przyszłych lekarzy zajął się wyłącznie leczeniem najmłodszych dzieci zamiast dzieciobójstwem.
Szanowni Panowie, polska położna Stanisława Leszczyńska, z narażeniem własnego życia, uratowała w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 3000 noworodków. Walczyła o każde życie wbrew obowiązującemu w obozie prawu.
Mamy nadzieję, że ten piękny przykład zachęci Panów do sprzeciwu i zaprzestania zabijania dzieci na terenie szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Z poważaniem:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich:
Prezes Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Prezes Mater Care Polska
Lek. med. Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, wiceprezes KSLP Mazowsze
Lek. med. Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, sekretarz KSLP Mazowsze
Dr Alicja Moszczyńska, specjalista okulista, członek KSLP
Środowisko Medyczne Świętej Rodziny:
Lek. med. Grażyna Rybak specjalista pediatrii, delegat KSLP, KEL OIL
Lek. med. Zofia Grażyna Rojek, internista, specjalista reumatolog, członek KSLP
Dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista otolaryngolog, członek KSLP
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich:
Beata Baliszewska prezes Zarządu Głównego
Krystyna Starosta, Elżbieta Murawska – Oddział Warszawski
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny:
Lek. med. Ewa Ślizień - Kuczapska, specjalista  ginekologii i położnictwa, prezes PSNNPR, członek KSLP
Koło Lekarzy Katolików przy Okręgowej  Izbie Lekarskiej w Warszawie:
Lek. med. Aleksandra Dziarczykowska Kopeć, ginekolog położnik, specjalista medycyny rodzinnej Przewodnicząca KLK przy OIL
Dr hab. n. med.  Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Ewa Borkowska, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Wpr. R.S. 

 

VIII Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP. - 2016r. - Warszawa

W dniach 17.09. - 18.09.2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Hotelowym WOIPiP w Warszawie na ul. Reymonta 8 odbyło się VIII Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze przygotowane przez Zarząd Główny KSPiPP.

Pierwszy dzień WZD rozpoczęliśmy mszą św., którą odprawił i słowo Boże skierował do nas Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych Ks. dr Arkadiusz Zawistowski. Po mszy św. odczytał podziękowanie Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia Bp Stefana Regmunta dla dotychczasowej Prezes ZG KSPiPP Krystyny Starosta za dotychczasową współpracę.


 

Podziękowanie bpa Regmunta dla K. Starosta Prezes ZG KSPiPP


 

Podczas pierwszego jak i drugiego dnia Zgromadzenia wyraźnie czułyśmy działanie Ducha Świętego w naszych wyborach i decyzjach.
W niedzielę brałyśmy udział we mszy św., którą odprawił Ks. Jacek Wardęski Warszawski Duszpasterz pielęgniarek. Po mszy św. Prezes ZG KSPiPP Krystyna Starosta wygłosiła prelekcję na temat: „Jaki jest sens cierpienia, zła, śmierci, które istnieją nadal.” Prelekcja była w oparciu o VI rozdział Encykliki Dives in Misericordiae. Po prelekcji była ożywiona dyskusja poparta świadectwem Krystyny Starosty i licznymi świadectwami Delegatów Walnego Zgromadzenia.

Na nową kadencję prezesowania Stowarzyszeniu Katolickich Pielęgniarek i Położnych została wybrana Pani mgr Beata Baliszewska pielęgniarka z Oddziału Warszawskiego. Cieszymy się z tego wyboru przekonane, że z pomocą Bożą i pomocą Jasnogórskiej Królowej Polski, p. Beata godnie będzie nas reprezentować.

Do Zarządu Głównego weszły następujące osoby:

Prezes mgr Beata Baliszewska z Warszawy

V-ce Prezes mgr Nela Łabińska z Krakowa

Sekretarz Krystyna Starosta z Warszawy

Skarbnik mgr Iwona Stanis z Warszawy

Członek mgr Zdzisława Sito - Prezes Oddz. Kielce

Członek Jaroszewska Bożena z Gdańska

Komisja Rewizyjna:  

Przewodnicząca: Maria Kostrubiec (Lublin)
Członkowie:

  • Danuta Łuszcz (Poznań)  
  • Danuta Haron (Wrocław)

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Maria Labus (Katowice)
Członkowie:

  • Krystyna Wysocka (Zielona Góra)
  • Elżbieta Murawska (Warszawa)

Na koniec naszych obrad zapoznałyśmy się z pracą pielęgniarek i położnych z poszczególnych oddziałów. Podjęto Uchwałę, która obliguje Zarząd Główny do podjęcia formalnych działań w celu nadania naszemu Stowarzyszeniu imienia Hanny Chrzanowskiej i Stanisławy Leszczyńskiej.

Obrady zakończono modlitwą i wpisem do kroniki Ośrodka Szkoleniowo - Hotelowego WOIPiP wyrażając wdzięczność za serdeczność i fachowość obsługi.

                                                                     Krystyna Starosta Sekretarz ZG KSPiPP

Wpr. R.S.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com